top of page
coperta cabinet 3_edited.jpg
 • Poza scriitoruluiIuliana Popescu

Care este tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute în străinătate?

Actualizată în: 21 sept. 2021


Persoanele fizice care realizează venituri în străinătate sunt obligate să declare aceste venituri și să plătească impozit pe venit şi contribuţii sociale în România.Cu toate acestea, există și excepții de la această regulă - toate clarificările necesare urmând să fie prezentate în acest articol.


Care sunt contribuabilii obligați?

 1. Persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România

 2. Persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de rezidență, respectiv:

 • centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România

 • este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.


Care sunt veniturile din străinătate impozabile în România?

 • venituri din activități independente ( ex: profesii liberale)

 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

 • venituri din cedarea folosinței bunurilor

 • venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură

 • venituri sub formă de dividende

 • venituri sub formă de dobânzi

 • venituri din premii și din jocuri de noroc

 • câștiguri din transferul titlurilor de valoare

 • venituri din lichidarea unei persoane juridice

 • venituri din pensii

 • remunerații, indemnizații ale membrilor consiliului de administrație, administratori, cenzori

 • venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.


Important: această enumerare nu este limitativă.


Cum se declară?


Aceste venituri se declară în Declarația unică.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.


Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe veniturile obţinute din străinătate, au obligaţia depunerii declaraţiei unice.


Contribuabilii care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare în declaraţie, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de convenţia de evitare a dublei impuneri.


Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi pentru aceeaşi perioadă impozabilă, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în statul străin cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda creditului au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, în limitele prevăzute de Codul fiscal.


Pentru contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România şi se declară în declaraţie.


Care este procedura de acordare a creditului fiscal extern?

Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate.


Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;

b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit de persoana fizică.

c) venitul pentru care se acordă credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile:


- venituri din activităţi independente;

- venituri din salarii şi asimilate salariilor;

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

- venituri din investiţii;

- venituri din pensii;

- venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

- venituri din premii şi din jocuri de noroc;

- venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

- venituri din alte surse.


Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură de venit.


Cum se depune declarația unică?


Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se depune la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării impozitului anual pe venit.


Declaraţia unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

 • prin mijloace electronice de transmitere la distanţă , în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

 1. prin intermediul serviciului "Spaţiul Privat Virtual" (SPV);

 2. pe site-ul www.e-guvernare.ro.

 • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.


Care este organul fiscal competent pentru primirea declaraţiei unice?

 • organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

 • organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.


Cum se poate efectua plata impozitului și a contribuțiilor sociale?


Contribuabilii îşi pot îndeplini obligaţiile de plată reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat astfel:

 • prin virament bancar;

 • în numerar, în conturile deschise la Trezoreria Statului pe raza căruia aceştia îşi au domiciliul fiscal;

 • prin mandat poştal la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.;

 • on-line, cu cardul, prin intermediul platformei Ghiseul.ro care este interconectată cu Serviciul Spaţiul Privat Virtual;

 • cu card bancar, la caseriile Trezoreriei Statului pe raza cărora îşi au domiciliul fiscal.


留言


bottom of page